Pogoji uporabe

SPORAZUM MED UPORABNIKOM IN SPLETNIM MESTOM DEMO ATENA

Spletno mesto DEMO ATENA je sestavljeno iz različnih spletnih strani, ki jih upravlja DEMO ATENA.

Spletno mesto DEMO ATENA vam je na voljo pod pogojem, da ga sprejmete in ne spreminjate pogojev in obvestil na njem. Vaša uporaba spletnega mesta DEMO ATENA pomeni sprejemanje vseh takšnih pogojev in obvestil.

SPREMINJANJE TEH POGOJEV UPORABE

DEMO ATENA si pridržuje pravico, da spremeni pogoje in obvestila, ki veljajo na spletnem mestu DEMO ATENA, vključno s - vendar ne omejeno na - stroški, ki so povezani z uporabo spletnega mesta DEMO ATENA.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH MEST

Na spletnem mestu DEMO ATENA so lahko povezave do drugih spletnih mest (»povezana spletna mesta«). Povezanih spletnih mest ne nadzoruje DEMO ATENA, prav tako DEMO ATENA ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. DEMO ATENA ne odgovarja za spletno oddajanje ali druge vrste oddajanja s katerega koli povezanega spletnega mesta. DEMO ATENA navaja te povezave le kot pomoč; navajanje povezav ne nakazuje odobravanja spletnega mesta ali kakršne koli povezave z njegovimi operaterji.

BREZ NEZAKONITE ALI PREPOVEDANE UPORABE

Pogoj za uporabo spletnega mesta DEMO ATENA je, da spletnemu mestu DEMO ATENA jamčite, da ga ne boste uporabljali v namene, ki so v teh pogojih in obvestilih navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta DEMO ATENA ne smete uporabljati na načine, s katerimi poškodujete, onemogočite, preobremenite ali poškodujete to spletno mesto; poleg tega ne smete posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov tega spletnega mesta. Nedovoljeno je pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno na voljo ali dovoljen s strani spletnega mesta DEMO ATENA.

UPORABA KOMUNIKACIJSKIH STORITEV

Spletno mesto DEMO ATENA lahko vsebuje storitve za oglasne deske in klepete, novičarske skupine, forume, skupnosti, osebne spletne strani, koledarje in/ali druge storitve sporočanja ali komunikacije, s katerimi lahko komunicirate s širšo javnostjo ali skupino (skupno ime storitev je »komunikacijske storitve«); soglašate, da boste komunikacijske storitve uporabljali samo za objavljanje, pošiljanje in prejemanje sporočil in materialov, ki so ustrezni in povezani z določeno komunikacijsko storitvijo. Kot primer navajamo nekaj pogojev: soglašate, da pri uporabi komunikacijskih storitev ne boste:

 • Obrekovali drugih uporabnikov, jih zlorabljali, nadlegovali, zalezovali, jim grozili ali kakor koli drugače kršili pravnih pravic (kot so pravice do zasebnosti in javnosti) drugih.

 • Objavljali, nalagali, širili ali razglaševali neprimernih, sramotnih, opravljivih, goljufivih, nespodobnih ali nezakonitih tem, imen ali informacij.

 • Nalagali datotek, ki vsebujejo programsko opremo ali drug material, ki je zaščiten z zakoni intelektualne lastnine (ali s pravicami do zasebnosti ali javnosti), razen če te pravice posedujete ali nadzorujete ali imate vsa potrebna soglasja.

 • Nalagali datotek, ki vsebujejo viruse, poškodovanih datotek ali druge podobne programske opreme ali programov, ki lahko poškodujejo delovanje drugega računalnika.

 • Oglaševali ali ponujali prodaje ali nakupa izdelkov ali storitev za kateri koli poslovni namen, razen če komunikacijska storitev izrecno dovoljuje takšna sporočila.

 • Izvajali ali posredovali anket, tekmovanj, piramidnih shem ali verižnih pisem.

 • Prenašali datotek, ki jih objavijo drugi uporabniki komunikacijske storitve, za katere veste oz. bi morali vedeti, da jih v skladu z zakonom ne smete širiti na tak način.

 • Ponarejali ali brisali avtorskih pripisov, pravnih ali drugih obvestil ali oznak o lastnini ter oznak o izvoru programske opreme ali drugih materialov, ki so v naloženi datoteki.

 • Omejevali ali prepovedovali drugim uporabnikom uporabe komunikacijskih storitev.

 • Kršili pravil vedenja ali drugih načel, ki veljajo za vsako komunikacijsko storitev.

 • Na kakršen koli način zbirali podatkov o drugih, vključno z e-poštnimi naslovi, brez njihovega soglasja.

 • Kršili veljavne zakonodaje ali predpisov.
DEMO ATENA se ne obvezuje k nadzorovanju komunikacijskih storitev. Vendar si pridržuje pravico, da pregleda materiale, ki so objavljeni v komunikacijskih storitvah, in po lastni presoji odstrani poljubne materiale. DEMO ATENA si pridržuje pravico, da prekine vaš dostop do katere koli ali vseh komunikacijskih storitev kadar koli brez predhodnega obvestila in iz katerega koli vzroka.

DEMO ATENA si pridružuje pravico, da kadar koli razkrije podatke, če to zahteva veljavna zakonodaja, predpisi, pravni postopek ali vladna zahteva, oz. da ureja, zavrne objavo ali odstrani poljubne informacije ali materiale, delno ali v celoti, po svoji lastni presoji.

Vedno bodite previdni, ko navajate osebne podatke o sebi ali svojih otrokih v kateri koli komunikacijski storitvi. DEMO ATENA ne nadzoruje ali potrjuje vsebine, sporočil ali informacij v komunikacijskih storitvah, zato se DEMO ATENA izrecno odpoveduje odgovornosti v zvezi s komunikacijskimi storitvami in dejanji, ki izhajajo iz vašega sodelovanja v teh storitvah. Upraviteljev in gostiteljev ni kot svojih predstavnikov pooblastil portal DEMO ATENA, zato ni nujno, da njihova mnenja odražajo mnenja portala DEMO ATENA.

Za materiale, naložene v komunikacijskih storitvah, veljajo objavljene omejitve o uporabi, razmnoževanju in/ali širjenju. Če prenesete materiale, odgovarjate za upoštevanje teh omejitev.

MATERIALI, KI SO NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU DEMO ATENA ALI KI SO OBJAVLJENI NA KATERI KOLI SPLETNI STRANI PORTALA DEMO ATENA

DEMO ATENA ne uveljavlja lastništva nad informacijami, ki jih navedete na spletnem mestu DEMO ATENA (vključno z mnenji in predlogi) ali objavite, naložite, vnesete ali pošljete na katero koli spletno mesto DEMO ATENA ali povezane storitve (skupno »predloženi material«). Vendar s tem, ko predloženi material objavite, naložite, vnesete, navedete ali predložite, spletnemu mestu DEMO ATENA, njegovim pridruženim podjetjem in pridobiteljem podlicenc dovolite uporabo vašega predloženega materiala v zvezi z izvajanjem internetnega poslovanja, vključno z, brez omejitve, pravicami do: kopiranja, distribucije, prenosa, javnega prikaza,javnega izvajanja, razmnoževanja, urejanja, prevajanja in preoblikovanja tega predloženega materiala; dovolite tudi objavo vašega imena v zvezi z vašim predloženim materialom.

Za uporabo vašega predloženega materiala ne boste prejeli denarnega nadomestila. DEMO ATENA ni zavezan k objavljanju ali uporabi predloženega materiala in lahko kadar koli odstrani kateri koli predložen material po svoji lastni presoji.

S tem, ko objavite, naložite, vnesete, navedete ali predložite preloženi material, jamčite in zagotavljate, da posedujete ali kako drugače nadzorujete vse pravice do vašega predloženega materiala, kot je opisano v tem razdelku, vključno z, brez omejitve, vsemi pravicami, ki jih potrebujete za navajanje, objavljanje, nalaganje, vnašanje ali predložitev predloženih materialov.

ODPOVED ODGOVORNOSTI

INFORMACIJE, PROGRAMSKA OPREMA, IZDELKI IN STORITVE, KI SO NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU DEMO ATENA ALI PREK NJEGA LAHKO VSEBUJEJO NEPRAVILNOSTI ALI TIPOGRAFSKE NAPAKE. TE INFORMACIJE SE REDNO SPREMINJAJO. DEMO ATENA IN/ALI NJEGOVI PONUDNIKI LAHKO KADAR KOLI IZBOLJŠAJO IN/ALI SPREMENIJO SPLETNO MESTO DEMO ATENA. NA NASVETE, KI JIH PREJMETE NA SPLETNEM MESTU DEMO ATENA, SE NE ZANAŠAJTE V ZVEZI Z OSEBNIMI, ZDRAVSTVENIMI, PRAVNIMI ALI FINANČNIMI ODLOČITVAMI; V TEH PRIMERIH SE POSVETUJTE Z USTREZNIM STROKOVNJAKOM, KI VAM BO DAL NASVET, PRIMEREN ZA VAŠ POLOŽAJ.

DEMO ATENA IN/ALI NJEGOVI PONUDNIKI NA NIKAKRŠEN NAČIN NE ZAGOTAVLJAJO USTREZNOSTI, ZANESLJIVOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI, TOČNOSTI IN NATANČNOSTI INFORMACIJ, PROGRAMSKE OPREME, IZDELKOV, STORITEV IN POVEZANE GRAFIKE, KI JE ZA KAKRŠEN KOLI NAMEN NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU DEMO ATENA. V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SO VSE TE INFORMACIJE, PROGRAMSKA OPREMA, IZDELKI, STORITVE IN POVEZANA GRAFIKA, NA VOLJO »TAKŠNE, KOT SO« BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA ALI POGOJEV. DEMO ATENA IN/ALI NJEGOVI PONUDNIKI SE ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM IN POGOJEM V ZVEZI S TEMI INFORMACIJAMI, PROGRAMSKO OPREMO, IZDELKI, STORITVAMI IN POVEZANO GRAFIKO, VKLJUČNO Z VSEMI DOMNEVNIMI JAMSTVI ALI POGOJI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NAZIVU IN NEKRŠITVI.

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, DEMO ATENA IN/ALI NJEGOVI PONUDNIKI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, EKSEMPLARIČNO, NENAMERNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ŠKODO, VKLJUČNO S, BREZ OMEJITEV, ŠKODO ZARADI IZGUBLJENE UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA, KI NASTANE ZARADI ALI JE KAKOR KOLI POVEZANA Z UPORABO ALI IZVAJANJEM SPLETNEGA MESTA DEMO ATENA, Z ZAMUJENO ALI ONEMOGOČENO UPORABO SPLETNEGA MESTA DEMO ATENA ALI POVEZANIH STORITEV, Z ZAGOTAVLJANJEM ALI NEUSPEŠNIM ZAGOTAVLJANJEM STORITEV, ALI ZA KATERE KOLI INFORMACIJE, PROGRAMSKO OPREMO, IZDELKE, STORITVE IN POVEZANO GRAFIKO, KI JO PRIDOBITE PREK SPLETNEGA MESTA DEMO ATENA, ALI KI SO DRUGAČE POSLEDICA UPORABE SPLETNEGA MESTA DEMO ATENA, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJIJO NA POGODBI, ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI, MALOMARNOSTI, OBJEKTIVNI ODGOVORNOSTI ALI ČEM DRUGEM, TUDI ČE JE BILO SPLETNO MESTO DEMO ATENA ALI KATERI KOLI NJEGOV PONUDNIK OPOZORJEN NA MOŽNOST ŠKODE. NEKATERE DRŽAVE/PRAVNE PRISTOJNOSTI NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČEVANJA ALI OMEJEVANJA ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNO ALI NENAMERNO ŠKODO, ZATO ZGORAJ NAVEDENO MORDA NE VELJA ZA VAS. ČE NISTE ZADOVOLJNI S KATERIM KOLI DELOM SPLETNEGA MESTA DEMO ATENA ALI S TEMI POGOJI UPORABE, JE EDINA REŠITEV, DA PRENEHATE UPORABLJATI SPLETNO MESTO DEMO ATENA.

STIK : webmaster@pikacom.com

PREPOVED/OMEJITEV DOSTOPA

DEMO ATENA si pridržuje pravico, da vam po lastni presoji in brez opozorila kadar koli prepove dostop do spletnega mesta DEMO ATENA in povezanih storitev ali katerega koli dela.

SPLOŠNO

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, ta sporazum upravljajo: Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Za vse spore, ki izhajajo iz ali so povezani z uporabo spletnega mesta DEMO ATENA. je pristojno sodišče v kraju sedeža podjetja, ki upravlja to spletno mesto. Uporaba spletnega mesta DEMO ATENA ni pooblaščena v nobeni pravni pristojnosti, ki ne dovoljuje vseh določb teh pogojev, vključno s tem odstavkom. Soglašate, da iz tega sporazuma ali uporabe spletnega mesta DEMO ATENA ne izhaja nikakršno skupno poslovanje, partnerstvo, zaposlovanje ali posredniško razmerje med vami in spletnim mestom DEMO ATENA. Portalovo izvajanje tega sporazuma upošteva obstoječo zakonodajo in pravne postopke; noben del tega sporazuma ne krši pravice spletnega mesta DEMO ATENA do upoštevanja vladnih, sodnih in zakonodajnih zahtev, povezanih z vašo uporabo spletnega mesta DEMO ATENA ali z informacijami v zvezi s takšno uporabo. Če je kateri koli del tega sporazuma določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z odpovedjo jamstva in omejitvami odgovornosti, navedenimi zgoraj, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe; preostanek sporazuma bo še naprej veljav. Če ni drugače navedeno, ta sporazum predstavlja celoten sporazum med uporabnikom in spletnim mestom DEMO ATENA s strani spletnega mesta in nadomesti vse predhodne ali sočasne komunikacije in predloge med uporabnikom in spletnim mestom, ne glede na to, ali so v elektronski, ustni ali pisni obliki. Tiskana različica tega sporazuma ali katerega koli obvestila, ki je podano v elektronski obliki in temelji oz. je povezano s tem sporazumom, je v pravnih ali administrativnih postopkih veljavna v enaki meri in zanjo veljajo enaki pogoji kot za druge poslovne dokumente in zapise, ki so bili prvotno ustvarjeni v tiskani obliki. Stranke izrecno želijo, da se ta sporazum in vsi povezani dokumenti podajo v angleščini.

OBVESTILA O AVTORSKIH PRAVICAH IN BLAGOVNIH ZNAMKAH:

Celotno vsebino spletnega mesta DEMO ATENA si lasti: Copyright 2021 by INFOTRI d.o.o. in/ali njegovi ponudniki. Vse pravice opredeljuje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Vse pravice, ki niso izrecno navedene, so pridržane.

BLAGOVNE ZNAMKE

Imena dejanskih podjetij in izdelkov, ki so omenjeni, so blagovne znamke ustreznih lastnikov.